OV/(G)MR

De oudervereniging (OV)

De oudervereniging komt regelmatig bij elkaar, om activiteiten waarbij de oudervereniging de school ondersteunt door te praten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het Sinterklaasfeest.
Ook u kunt lid worden van de oudervereniging. Als u mee wilt doen, is een telefoontje naar school voldoende.

Op SO4 De Windroos kennen we een vrijwillige ouderbijdrage, die in overleg met de oudervereniging en medezeggenschapsraad wordt vastgesteld. Elk jaar ontvangen de ouders een verantwoording en begroting over de ouderbijdrage.

De medezeggenschapsraad en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR en GMR)

De medezeggenschapsraad beoordeelt (beleid)voorstellen, die door de directie van SO4 De Windroos en het bovenschoolsmanagement worden aangeboden en over de wijze waarop ze worden uitgevoerd. De MR zelf kan even eens voorstellen inbrengen. De MR is een orgaan voor inspraak. Het is de taak ervoor te zorgen dat iedereen in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen en toe te lichten. Tevens is het een taak om een klimaat te scheppen van openheid en onderling overleg. De MR neemt een standpunt in ten opzichte van de directie en het bovenschoolsmanagement. De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. U kunt contact opnemen met de MR via het volgende adres: mr@so4-dewindroos.nl

Agenda's, notulen en jaarverslagen van de MR vindt u hier.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan voor inspraak op bovenschools niveau. In de GMR zitten vertegenwoordigers van scholen die bij de Stichting Conexus zijn aangesloten.