Zorg

Uitgaande van de missie en visie zoals die is geformuleerd in het schoolplan is het uitgangspunt bij de zorg dat we geloven in positieve ontwikkeling. Dit wordt gedaan door het stellen van hoge doelen die gebaseerd zijn op de uitgangspunten van handelingsgericht werken, zowel op gedragsmatig alsook didactisch gebied: hierdoor wordt de leerling uitgedaagd zich te ontwikkelingen in lijn met zijn of haar persoonlijke mogelijkheden zoals beschreven in zijn of haar ontwikkelingsperspectief.

Het leren van leerlingen wordt gestimuleerd binnen een krachtige pedagogische en didactische leeromgeving, een omgeving die aansluit bij de mogelijkheden en behoeftes van onze leerlingen. Het didactisch en pedagogisch klimaat is gericht op succeservaringen. Er wordt gekeken naar de behoeftes van de leerling, zijn of haar mogelijkheden, talenten, competenties en passies.

Het onderwijs wordt convergent aangeboden. Dit houdt in dat de hele groep bij elkaar blijft, binnen de groep wordt er gedifferentieerd in 3 niveaus. Het aanbod wordt gebaseerd op de leerlijnen, waarin rekening wordt gehouden met de doelgroep en inzichten omtrent leren.

De kerndoelen, geformuleerd volgens het  Ministerie van Onderwijs (2009) en de referentieniveaus taal en rekenen (1S) zijn streefdoelen. Niet alle leerlingen zijn in staat te voldoen aan 1S en van daaruit zijn passende perspectieven ontwikkeld (1f-lijn of Pro-lijn), kijkend naar het ontwikkelingsperspectief van de leerling. De leerstofplanning per schooljaar is beschreven.

Het aanbieden en behouden van een goed pedagogisch klimaat heeft continu onze zorg en aandacht. Het creëren van een veilige omgeving wordt van belang geacht zodat het kind zich kan ontplooien. Met een goed schoolklimaat, waarin een goede samenwerking met ouders is en competente leerkrachten zijn, zowel op didactisch als pedagogisch gebied, wordt er voor leerlingen een veilige school gecreëerd. De volledige missie- en visietekst van SO4 De Windroos  is terug te vinden in het schoolplan.